FSU u BiH · Tenderi

Pretraga

Koalicija KOMA

Naši partneri

FSU u BiH je tokom četiri godine rada ostvarila saradnju i partnerstvo sa 56 vladinih institucija na svim nivoima i drugih javnih ustanova, koje su aktivno podržale i učestvovale u implementaciji 58 projekata NVO-a i preduzeća. Lista partnera FSU u BiH.

FSU u BiH Press kutak

Himna FSU u BiH

Osnivač

DonatoriZatvoreni tenderi

Objavljen tender za odabir projekata organizacija i preduzeća usmjerenih na zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom u BiH 2013/2014.

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: FSU u BiH) objavljuje poziv za odabir najuspješnijih projekata koji doprinose razvoju socijalnog poduzetništva, a čiji se ciljevi fokusiraju na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom putem održivog zapošljavanja i samo-zapošljavanja navedenih osoba, te njihove rehabilitacije i osposobljavanja za uključivanje u proces rada. Finansirati se mogu samo projekti BiH pravnih lica (nevladinih organizacija i svih vrsta preduzeća), pod slijedećim uslovima:

1. Projekat je usklađen sa Operativnim smjernicama za projekte nevladinih organizacija i preduzeća u Bosni i Hercegovini odnosno tenderskom dokumentacijom koja je dostupna na web stranici FSU u BiH i ispunjava opće i posebne kriterije, te što više poželjnih kriterija iz navedenih Operativnih smjernica;

2. Jedno pravno lice (preduzeće ili nevladina organizacija) može podnijeti samo jedan projektni prijedlog;

3. Iznos za koji se aplicira FSU u BiH mora biti u rasponu od 15.000 KM do 30.000 KM;

4. Trajanje projekata je 6 mjeseci, a projekti trebaju biti implementirani u periodu 01.07.2013. do 31.12.2013. godine;

5. Projekat doprinosi razvoju socijalnog poduzetništva, a fokusiran je na smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom putem održivog zapošljavanja i samo-zapošljavanja istih, te njihove rehabilitacije i osposobljavanja za uključivanje u proces rada;

6. Prednost će se dati projektima koji se fokusiraju na osobe sa invaliditetom iz slijedećih ciljnih grupa:
  • Porodice sa više djece
  • Manjine
  • Žene
  • Novo-nezaposlene i dugoročno nezaposlene osobe

Projekat mora biti podnesen u propisanom formatu (dostupnom na web-stranici FSU u BIH) uključujudi i sve pripadajuće anekse.

Ispunjena aplikacija (dostupna na web stranici FSU u BiH) sa svom dodatnom dokumentacijom mora biti dostavljena u 1 originalnoj verziji i 3 kopije (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) najkasnije do 05. 06. 2013. godine na adresu: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, sa naznakom: Prijedlog projekta

Evaluacija projektnih prijedloga će biti provedena u skladu sa FSU u BiH Operativnim smjernicama za projekte nevladinih organizacija i preduzeća u Bosni i Hercegovini. Nepotpune ili neblagovremene projektne aplikacije neće biti uzete u razmatranje. Svi aplikanti će o rezultatima odabira biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja Poziva na tender. Uspješni podnosioci projektnih prijedloga će sa FSU u BiH zaključiti projektne ugovore pod uslovima navedenim u pomenutim Operativnim smjernicama.

Dodatne informacije i dokumenti se mogu dobiti na web stranici FSU u BiH: www.sif.ba
Za dodatna pitanja i informacije FSU u BiH će biti dostupna jedino na e-mail adresu sif@sif.ba a najdalje do 03. 06. 2013. godine.

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH) i Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).

LISTA OBAVEZNE DOKUMENTACIJE

1. Lista tenderske dokumentacije 2. Poziv na tender  3. Operativne smjernice za projekte nevladinih organizacija i preduzeÄa u Bosni i Hercegovini 4. Aplikaciona forma  5. Aneks 1 LogiÄki okvir projekata i narativno pojaÅ¡njenje logiÄkog okvira 6. Aneks 2 Forma budžeta 7. Aneks 3 Izjava o podobnosti  8. Aneks 4 Formular za bodovanje projekata  Naši korisnici

 • Slobodan Tešunović, Bijeljina

  Veoma mnogo mi znači što sam dobio mogućnost da se zaposlim u okviru ovog projekta, to znači sigurnost i egzistenciju za naše porodice. Na ovaj način zarađujemo i obezbjeđujemo staž. To što je u okviru projekta nabavljena nova oprema, kao što su trimeri i kamion, znači kvalitetniji rad i bolje uslove za rad na ovim poslovima. To vjerovatno stvara i mogućnost da ostanemo da radimo i nakon isteka projekta.

 • Bojana Glogovac, Trebinje

  Ova prilika za zapošljavanje na pet mjeseci u okviru projekta koji podržava Fondacija za socijalno uključivanje u BiH mi znači mnogo. Bila sam ovdje na radnoj okupaciji. Ovo je prvi put da sam zaposlena i da zarađujem novac.

 • Srećko Lalić, Trebinje

  Prije ovog projekta nisam imao mogućnosti da se zaposlim. Prije pet godina sam završio srednju ekonomsku školu i ovo mi je prvi put da sam u radnom odnosu, zahvaljujem se na ukazanom povjerenju i mogućnosti da se zaposlim. Mnogo mi znači što mi je data mogućnost da se zaposlim kroz ovaj projekat.

 • Almir Bakić, Tuzla

  Plastenik mi puno znači jer sam već godinama nezaposlen. Osoba sa invaliditetom sam od 2007. godine i ne mogu naći posao. Donacija plastenika mi je omogućila da ostvarim samozapošljavanje. Poslije špinata ću zasaditi luk i salatu, koje planiram prodati. Zahvaljujem Fondaciji za socijalno uključivanje u BiH i Udruženju "BOSPER" što su omogućili ljudima poput mene da uspiju da sami nešto ostvare.

 • Šefik Čajić, Tuzla

  Već 10 godina sam u penziji. Bolujem od bipolarne depresije. Rad u plasteniku mi dođe kao okupaciona terapija. Podršku mi pružaju supruga i mlađi sin. Špinat ću probati prodati na pijaci. Poslije špinata sam planirao da zasadim paradajz i papriku. Prodaja špinata i drugog povrća će pomoći mojoj porodici, s obzirom da primam minimalnu penziju.

 • Edin Korugić-Zahirović, Donji Vakuf

  Nas u domaćinstvu ima ukupno 7 članova. Ja sam ratni-vojni invalid sa 70% oštećenja i nezaposlen sam. Rad u plastenicima mi puno znači za finansijski boljitak, jer mi troje djece ide u školu, a primanja su slaba. Nadam se da ćemo ostvariti prodaju povrća i da će biti prilike da se zaposli još ljudi.

 • Ćamila Hadžić, Donji Vakuf

  Angažman na poslovima sadnje u plasteniku za mene znači da ću imati malo bolje uslove života i moći da zaradim nešto za svoju djecu. Svaka zarada nam je dobro došla pošto nas u porodici ima puno, plaćamo kiriju, školujemo troje djece a samo suprug radi. Nadam se da će biti još prilika za rad.

 • Duška Ševa-Majdandžić, Banja Luka

  Moj biznis plan je bila nabavka krave jer živim na selu. Već smo imali jednu kravu, ali jedna krava nije dovoljna. Zbog toga sam tražila nabavku još jedne krave jer to mnogo znači mom domaćinstvu, što finansijski zbog zarade, a što zbog naših potreba za mlijekom, sirom i kajmakom. Prodajom proizvoda pokušavamo da osiguramo zaradu. Pored prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda, godišnje se može prodati i jedno tele i zaraditi 1.000,00 KM.