Od početka svoga rada u aprilu 2010. godine, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je podržala ukupno 58 projekata (preuzmi listu projekata) u četiri kruga finansiranja 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Ukupna finansijska podrška iznosi 3.231.508,48 KM, od čega su 2.043.268,67 KM sredstva FSU u BiH, a 1.188.239,81 KM sredstva javnih institucija.

Tokom prve tri godine rada FSU u BiH je podržala ukupno 48 nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koje su implementirale projekte u oblasti socijalnog uključivanja, smanjivanja siromaštva i socijalnog poduzetništva. U partnerstvu sa javnim institucijama, FSU u BiH je pružila podršku NVO projektima u iznosu od  2.948.943,22 KM, od čega učešće FSU u BiH iznosi 1.760.703,64 KM, dok je učešće javnih institucija 1.188.239,81 KM.

Podržani projekti su za ciljne grupe imali najugroženije i najsiromašnije grupe društva tako da je pružena direktna podrška za:
 -  Osobe sa invaliditetom
 -  Pripadnike manjina, žene i starije osobe
 -  Porodice sa nekoliko djece i djecu iz ranjivih grupa
-  Nezaposlenu omladinu
 - Novo-nezaposlene osobe

U četvrtoj godini rada FSU u BiH je akcenat stavila na zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom putem projekata socijalnog poduzetništva, te je stoga pored 8 NVO-a podržala i dva socijalna preduzeća i uspostavila blisku saradnju sa Fondovima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Republike Srpske.

Finansijska podrška FSU u BiH za projekte u četvrtom krugu 2013/2014. iznosi 287.393,97 KM.

Makroekonomske učinke FSU u BiH najbolje ilustruje činjenica da je od procijenjenog broja stanovništva ispod apsolutne linije siromaštva (18,6% prema podacima Agencije za statistiku BiH za 2007. ili 670.000 osoba), FSU u BiH podržala ukupno 54.867 osobe što je 8,2% isključene i siromašne populacije u zemlji.